Error Tantsukooli tantsu õppekava (õppekava kood nr: 117597)
Õppekava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 13.11.2012 käskkirjaga nr. 588

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1-15 aastat vastavalt õpilase soovile, soovituslikult vähemalt 5 aastat. Huvikoolitust on võimalik alustada alates kolmandast eluaastast.

Õppekeel: eesti, vene (vajadusel).

Õppevaldkond: tants

Õppevormid ja meetodid: auditoorne õpe (sealhulgas erinevate tantsustiilide tehnikatreeningud, üldfüüsiline treening, loovtants, improvisatsioon), iseseisev töö, kontserdid ja esinemised, õppelaager suvel.

Õppe maht tundides:

Tase Auditoorne õpe Iseseisev töö   Treeninglaager   Kokku aastas:  
Eelkooliealised   2 tundi nädalas    puudub* 20 tundi** 110 tundi
Algaste 4 tundi nädalas 10 tundi 25 tundi 180 tundi
Keskaste 4 tundi nädalas 20 tundi 30 tundi 200 tundi
Vanemaste 6 tundi nädalas 30 tundi 35 tundi 300 tundi
Täiskasvanud 4 tundi nädalas puudub* 35 tundi 180 tundi

*Eelkooliealistele ja täiskasvanutele iseseisvat õpet ette nähtud ei ole.
**Suvine treeninglaager on kohustuslik alates kuuendast eluaastast.

Tasemete jaotus:
•    Eelkooliealised: 3-7 eluaastat
•    Algaste: 1.-4. klass
•    Keskaste: 3.-7. klass
•    Vanemaste: 15-20 eluaastat
•    Täiskasvanud: al. 18. eluaastat
Ühel tasemel võib olla mitu rühma. Rühmad formuleeritakse iga õppeaasta alguses vastavalt laste arvule ja arengule. Ühes rühmas võib maksimaalselt olla 20 last.
 
II Õppekava üldpõhimõtted
Õppekava kooostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli põhimäärustest, huvikooli arengukavast ning piirkonna, huvikooli ja õpperühmade eripärast. Õppekavaga on võimalik tutvuda huvikooli koduleheküljel.

Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada lastes huvi tantsu ja enesearendamise vastu, õppida mitmekülgseid tantsutehnikaid, arendada eneseväljendusoskust ning loovust. Olulisel kohal on iga õpilase tegevushuvi hoidmine ja seetõttu pakub tantsukool võimalust liituda nii eelnevate oskusteta algajatele kui kõrgema tantsuoskusega edasijõudnutele. Tantsijale leitakse sobiv rühm vastavalt tema tasemele. Õppekava pakub arenguvõimalust ka üheks aastaks, kuid põhirõhk on pandud siiski järjepidevale arengule ja seetõttu näeme tantsukooli kohana, kus käiakse mitmeid aastaid järjest.

Õpilaste kergemaks sisseelemiseks, väljundi pakkumiseks, stiimuli lisamiseks ja ühistunde loomiseks korraldatakse mitmesuguseid ühisüritusi, grupitöid ja esinemisi. Igal suvel toimub tantsulaager, mis on tantsuõppe üks osa ja seetõttu tantsukooli liikmetele kohustuslik alates 6. eluaastast kuni vanemastme lõpuni. Täiskasvanutele on tantsulaager soovituslik. Laagri treeningtundide töötulemust on võimalik näha tantsuetenduse vormis laagri viimasel päeval ja sinna on oodatud ka lapsevanemad.
 
III Tantsukoolituse sihid ja eesmärgid
•    Mitmekülgse professionaalse tantsuõppe eesmärgiks on anda lastele hea kehakool, tugev tantsutehnika, oma keha tunnetus, hea koordinatsioon, arendada loovust, esinemisjulgust ja väljendusoskust ning kujundada lapses kindel liikumisharjumus.
•    Lisaks tugevale füüsilisele vormile on eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalus enesväljenduseks, loominguliseks eneseteostuseks, mitmesuguste erinevate õpi- ja õpetamiskogemuste omandamiseks.
•    Pakkuda võimalust õppida igale tantsukooli astujale, olenemata tema füüsilisest tasemest.
•    Tunnustada andekaid ja julgustada vähemandekaid. Arvestada võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega.
•    Viia tantsunumbrite ja etenduste tehniline ning sisuline vorm sellisele tasemele, et see pakuks esteetilist naudingut nii esinejale kui ka publikule.
•    Osaleda piirkonna kultuurielu edendamisel.
•    Võimaldada õpilastele mitmekülgset esinemis- ja võistluskogemust ning oma tantsuoskuste proovilepanekut.
•    Pakkuda tantsukooli õpilastele sihipärast süvendatud tantsuõpetust ja loovtantsu, mis vähemalt 5-aastase õppe ja kavakindla arendamise korral võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolis.
•    Avardada õpilaste maailmanägemust ning kujundada neist harmoonilised loovisiksused.
 
IV Oodatavad üldised õpitulemused
Läbides vähemalt 5-aastase õppeperioodi, õpilane:
-          tunneb tantsu ja kehakooli aluseid
-          teab erinevate tantsustiilide põhisamme
-          oskab analüüsida ennast ja oma tugevaid ning nõrgemaid külgi tantsus
-          on omandanud liigutuste täpsuse, plastilisuse, hoituse ja viimistluse
-          omab head füüsilist formi
-          on füüsiliselt vastupidav ja võimekas
-          väärtustab terveid eluviise
-          suudab töötada grupis ühiste eesmärkide nimel
-          julgeb improviseerida üksi erinevates situatsioonides
-          suudab luua tantsukompositsioone
-          on võimeline tantsukompositsioone detailselt lahti seletama ja teistele õpetama ning vajadusel vigu parandama
-          suudab läbi viia treeningtunde
-          on leidlik ja oksab välja pakkuda uusi ideid
-          on laval julge, särva ja enesekindel
-          on omandanud tantsurepertuaari
 
Tantsukool pakub võimalust ka lühemaks õppeperioodiks kui 5 aastat, kuid sel juhul on kõigi oodatavate õpitulemuste saavutamine ebatõenäoline.
 
V Tagasisidestamine
Tagasiside peamiseks eesmärgiks on õppuri arengu toetamine. Tagasiside põhirõhk on kujundaval hindamisel st. peamiselt keskendutakse tagasiside andmisele peamiselt protsessi käigus, et õppurit kujundada ning kirjeldada tema arengut protsessi käigus.
 
VI Õppekava üle vaatamine ja muutmine
Õppekava uuendatakse ja täiendatakse huvikoolis kord aastas pärast õppeperioodi lõppu vastavalt muudatustele seadusandluses, õppekava rakendamisel ilmnenud probleemidele ning õppekava sihtrühmadelt laekunud ettepanekutele.

Pisipiltide galerii